خدمات ما

تولید انواع فیلم

تهیه محتوای فضای مجازی

عکاسی

خدمات ویژه

تصویربرداری از همایش

واحدسیار و پوشش زنده برنامه ها

125A0316

فیلم صنعتی و نمایشگاهی

استودیو تصویر

استودیو تصویر

تدوین حرفه ای

تدوین حرفه ای

مشتریان ما

دانلود رزومه

رزومه ما را دانلود کنید.