خدمات ما در این بخش:

  • تک دوربینه
  • دودوربینه
  • سه دوربینه
  • کرین حرکتی
  • واحدسیار تلویزیونی
  • پوشش زنده و استریم